Kategorier

Status

  • Pågående

Kontaktperson

Nya arbetsflöden utifrån barnens perspektiv

Det finns stora behov av att hitta nya arbetssätt och arbetsmetoder för att möta behoven hos barn och unga som far illa. Socialtjänsten har under flera år haft stora problem med att behålla erfarna socialsekreterare, samtidigt som det är stora svårigheter att nyrekrytera. Även på nationell nivå har utmaningarna inom den sociala barnavården uppmärksammats.

Till exempel har uppdraget utökats med fler målgrupper och arbetsuppgifter, ökad detaljstyrning, ökad efterfråga av statistik samt att de administrativa uppgifterna inom socialtjänsten ökar samtidigt som administrativa stödet minskat.

Nu involveras medarbetarna i arbetet att skapa en organisation som ökar förutsättningarna att ge bästa möjliga stöd till barn, unga och familjer utifrån ett helhetsperspektiv.