Kategorier

Status

  • Pågående

Kontaktperson

Fjärravläsning av vattenmätare via LoRa

I ett initiativ från MittSverige Vatten & Avfall, Servanet och Mitthem utforskas möjligheten att fjärravläsa vattenmätare, med hjälp av sensorer och stadens så kallade LoRa-nät för informationsöverföring. Hur fungerar tekniken? Hur levereras mätdata och vad behövs för att hantera den? Vilka mervärden kan finnas för fastighetsägare och boende? Målet är att inom kort genomföra ett småskaligt test i några av kommunens egna fastigheter.

Förhoppningen är att fjärravläsning skulle ge säkrare debitering och mindre administration. Det kan också göra det enklare att följa upp faktiska flöden och ge fastighetsägarna bättre möjligheter att påverka sin förbrukning. Sist men inte minst skulle läckage kunna upptäckas snabbare.

Dagens leverantörslösningar bygger på radioöverföring av information och används i begränsad omfattning. LoRa är ett fabrikatsoberoende gränssnitt för kommunikation mellan utrustning. I Sundsvalls stad finns ett heltäckande LoRa-nät, installerat av Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.