Kategorier

Status

  • Pågående

Kontaktperson

Demensvänlig kommun

Demens är en diagnos för en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador. I Sverige finns 160 000 personer med en demenssjukdom och antalet ökar. De flesta bor hemma under många år och demens berör många, inte bara den som blir dement utan även deras anhöriga och närstående.

I demensvänlig kommun utforskas ny teknik, arbetssätt och samarbetsformer för att den dementa ska kunna åldras i trygghet, så långt som det är möjligt med ett bibehållet oberoende, att leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag. Utforskande och test görs med olika målgrupper och samarbetspartners. Önskad effekt är att den dementa och anhöriga ska bemötas med respekt och ha tillgång till god jämlik vård och omsorg från tidig diagnos till livets slutskede.