Kategorier

Status

  • Pågående

Kontaktperson

Civilsamhällets roll i integrationsarbetet

Civilsamhället och de idéburna organisationerna är samhällsaktörer som gör ett stort och viktigt arbete för nyanländas etablering och integration i Sverige. Kommunen har idag ett uppdrag att föra dialog med de idéburna organisationerna, men potentialen att möta behoven är mycket större med en mer konkret samverkan.

Att skapa bra former för dialog och samarbete är en av pusselbitarna för att skapa ett inkluderande samhälle, där människor har likvärdiga möjligheter till ett bra liv. Hur kan ett sådant samverkansuppdrag se ut?

För att bättre förstå civilsamhällets behov av stöd och dialog kopplat till integrationsfrågan, och i förlängningen skapa större nytta för målgruppen, behöver behoven hos både civilsamhället, den egna organisationen och de som vi finns till för synliggöras.

Sundsvalls kommunen samlar nu civilsamhällets aktörer, för att tillsammans genomföra en utvecklingsresa.